info@lavastenen.se

Bli medlem

Stadgar

Antagna på det konstituerande mötet 27 augusti 2021.

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn är Lavastenen. Föreningen är en ideell förening i Västernorrlands län, för personer som har eller har haft psykiatriska diagnoser och mental ohälsa med socioekonomiska konsekvenser eller vice versa. Föreningen kommer fokusera på välgörande aktiviteter inom kultur, som vi ser är medicin för själen.

§ 2 Föreningens ändamål, verksamhet och målgrupp

 • Lavastenen har sitt säte i Örnsköldsvik.
 • Lavastenen är en förening för personer som har eller har haft egen erfarenhet av psykiatriska diagnoser och mental ohälsa med socioekonomiska konsekvenser.
 1. Lavastenen skall vara ett stöd för sina medlemmar och tillvarata deras intressen, genom att skapa ett nätverk av personer som anammar föreningens positiva filosofi.
 2. Lavastenen vill genom kultur bidra till ett ökat välbefinnande hos sina medlemmar, eftersom vi har sett och själva erfarit, att den skapande verksamheten, är gynnsam för den mentala hälsan. 
 3. Lavastenen vill verka för att var och en av medlemmarna tillåts att utvecklas utifrån sina styrkor och svagheter.  
 4. Lavastenen skall i sin verksamhet vara partipolitiskt- och religiöst obunden.
 5. Lavastenen arrangerar träffar och aktiviteter för sina medlemmar.
 6. Lavastenen vill verka för ett positivt samarbete med myndigheter, organisationer, föreningar och företag, där fokus ligger på att lösa problem.
 7. Lavastenen vill verka för att medlemmarna i största möjliga mån ska få möjligheten att leva ett självständigt liv.
 8. Lavastenen vill verka för att sprida information om sambandet mellan social- och ekonomisk utslagning och mental ohälsa.
 9. Lavastenen vill sprida information om hur socioekonomisk utslagning påverkar förutsättningar för barn som växer upp i den miljön och vilka långtgående konsekvenser det ofta får.
 10. Lavastenen kan samarbeta med andra samarbetsorgan med likartade syften. Beslut om sådant arbete fattas av styrelsen.
 11. Föreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§ 3. Medlemskap

Medlem i föreningen är en enskild person som har betalat medlemsavgift till föreningen innevarande år. Medlem kan den bli som:

 1. har eller har haft en egen psykiatrisk diagnos eller mental ohälsa.
 2. är eller har varit ekonomiskt utsatt som en konsekvens av det mentala måendet eller som har fått psykisk ohälsa p g a sin ekonomiska situation.

Anhöriga och övriga personer, utan egen erfarenhet av ovanstående, erbjuds stödmedlemskap.  

§ 4. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser styrelsen, som ska verka som föreningens verkställande organ. 

Ordinarie årsmöte skall hållas en gång årligen, på tid och plats som styrelsen beslutar och ska meddelas minst tre veckor innan och säkerställa att det kommer alla föreningens medlemmar tillhanda. Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast två månader före årsmötet.

Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse samt förslag till styrelse och yttrande över motioner till årsmötet, lämnas i samband med årsmötet.

Röst-, yttrande- och förslagsrätt har var och en som är medlem sedan minst tre veckor innan årsmöte eller allmänt möte. Stödmedlemmar har ingen rösträtt. Den medlem som inte har möjlighet att delta i möten kan rösta via ombud. Detta uppdrag tillfaller styrelsen. Den underskrivna fullmakten ska vara styrelsen tillhanda senast tre dagar före årsmötet och då endast gälla frågor som finns på dagordningen för mötet.

Besluten fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Ledamot i styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Ordinarie revisorer och representanter för valberedningen ska kallas till årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

 1. Mötets öppnande. 
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet. 
 5. Val av justerare, tillika rösträknare.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Fråga om mötet har blivit behörigt utlyst.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
 11. Styrelsens ansvarsfrihet.
 12. Behandling av motioner och förslag från styrelsen.
 13. Fastställande av budget.
 14. Fastställande av föreningens beslutade medlemsavgift.
 15. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
 16. Val av revisor och revisorssuppleant.
 17. Val av valberedning.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötets avslutande.

§ 5. Föreningens styrelse

Mellan årsmötena ska styrelsen leda föreningens löpande verksamhet och förvalta dess tillgångar. Endast medlemmar är valbara till styrelsen.

Styrelsen ska bestå av ordförande, eventuellt två suppleanter, minst två ledamöter och högst nio ordinarie ledamöter. Mandattiden för ordförande och övriga styrelseledamöter är två år. Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande och sekreterare samt representanter i olika organ.

Styrelsen ska se till att verkställa av årsmötet fattade beslut samt hålla medlemmarna underrättade om sin verksamhet.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva styrelsen, men inte mindre än tre ledamöter är närvarande. Styrelsen kan utse ett arbetsutskott med uppgift att bereda och verkställa styrelsens beslut samt fatta beslut i brådskande ärenden.

Om en styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod kan styrelsen förordna att en suppleant tar dennes plats som ledamot fram till nästa ordinarie årsmöte. I den händelse att styrelsens ordförande avgår tar vice ordförande över posten som ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. Vakanser kan även tillsättas vid ett extra årsmöte.

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsemöte skall föras protokoll, som till riktigheten skall bestyrkas av ordföranden eller en vid mötet vald justerare.

§ 6 Medlemsavgift

Ordinarie årsmöte fastställer medlemsavgift för det kalenderår som följer närmast på det år under vilket Årsmötet hålles.

§ 7 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast göras vid föreningens årsmöte och förslag till ändring skall skickas ut med kallelsen till mötet. Det krävs 2/3 majoritet för att stadgeändring skall ske. 

Beslutet skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, hållna med minst två månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie.

§ 8. Extra årsmöte

Ordförande skall kalla till extra årsmöte inom 2 månader efter framställan av styrelsen eller minst hälften av alla medlemmar och ska meddelas minst tre veckor innan och säkerställa att det kommer alla föreningens medlemmar tillhanda.

§ 9. Styrelsens behörighet och firmatecknare

Styrelsen handlar å föreningens vägnar gentemot tredje man och företräder föreningen, inför myndigheter. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var och en för sig eller de som föreningens styrelse utser därtill.

§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte för tiden intill nästa ordinarie Årsmöte revisorer och suppleanter för dem. Revisorerna skall beredas tillfälle att fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att årligen, senast den 30 mars, till föreningens styrelse överlämna revisionsberättelse att framläggas på ordinarie årsmöte.

§ 11. Upplösning

För beslut om upplösning av föreningen fordras två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten, hållna med minst två månaders mellanrum, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid upplösning av föreningen ska eventuella kvarstående medel disponeras enligt föreningens syfte.

§ 12. Uteslutning

Styrelsen har rätt att utesluta medlem som brutit mot föreningens stadgar eller motverkar föreningens intressen. Beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet inom en månad från det att medlemmen tagit del av beslutet.

§ 13. Medlemsersättningar
Vid aktiviteter så kan ersättning för dessa samt ev. resor utgå till medlemmar efter ansökan. Styrelsen beslutar om ersättning skall utgå utifrån behov samt möjlighet till detta ur ett ekonomiskt perspektiv.

Kontakta Oss

11 + 12 =